Przygotowanie środowiska Windows Server 2012 dla Exchange Server 2013 Preview

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć temat instalacji Exchange Server 2013 (Preview) w środowisku Windows Server 2012 (kontroler na W2k12, serwery pod Exchange również na W2k12).
Jakie są wspierane wersje kontrolera – ja skorzystam z 2012:
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 Standard or Enterprise (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2008 R2 Standard or Enterprise

Jeśli instalujemy Exchange 2013 Preview z Setup wizardem i nasze konto posiada odpowiednie uprawnienia (Schema Admins, Domain Admins, Enterprise Admins) to nie musimy przygotowywać AD i domen manualnie, wizard zrobi to za nas (Install Exchange 2013 Using the Setup Wizard). Oczywiście przed uruchomieniem instalatora Exchange 2013 należy zainstalować odpowiednie narzędzia do zarządzania Active Directory po stronie kontrolera, co zaprezentowano poniżej (z poziomu PowerShella).

Na kontrolerze z Windows Server 2008 R2 SP1:

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

Na kontrolerze z Windows Server 2012:

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Oprócz tego na kontrolerze muszą być zainstalowane paczki (instalacja nie jest wymagana na Windows Server 2012, bo są dostępne w pudełku):

Przygotowanie Active Directory dla Exchange Server 2013

1. Przygotowujemy schemat AD używając polecenia setup /PrepareSchema lub setup /ps. Oczywiście tak wydane polecenie nie zadziała, w wersji Preview musimy dodać jeszcze przełącznik /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Będzie to wyglądało następująco:

> setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Pod tym adresem znajdziemy opis zmian w schemacie: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=178719.

2. Teraz przygotujemy AD – służy do tego polecenie setup /PrepareAD [/OrganizationName:<organization name>] lub setup /p [/on:<organization name>]. Oczywiście tak jak wcześniej dodajemy /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Jak zweryfikować poprawność? Upewnij się, że nowe OU Microsoft Exchange Security Groups pojawiło się i zawiera następujące Exchange USGs:

 • Compliance Management
 • Delegated Setup
 • Discovery Management
 • Exchange Servers
 • Exchange Trusted Subsystem
 • Exchange Windows Permissions
 • ExchangeLegacyInterop
 • Help Desk
 • Hygiene Management
 • Organization Management
 • Public Folder Management
 • Recipient Management
 • Records Management
 • Server Management
 • UM Management
 • View-Only Organization Management

3. Przygotowujemy domenę – setup /PrepareDomain lub setup /pd lub setup /PrepareAllDomains (/pad). Oczywiście tak jak wcześniej dodajemy /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Przed uruchomieniem instalatora warto zweryfikować w AD:

 • Schema zweryfikować właściwość rangeUpper w ms-Exch-Schema-Verision-Pt. Wartość powinna być ustawiona na 15132.
 • Configuration zweryfikuj objectVersion dla CN=<your organization>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<domain>. Powinna być ustawiona na wartość 15448.
 • Default zweryfikuj  objectVersion dla kontenera Microsoft Exchange System Objects w DC=<root domain. Wartość powinna być ustawiona na 13236.
Teraz przygotujemy Windows Server 2012 do instalacji Exchange Server (zainstalujemy rolę Mailbox i Client Access na jednym pudełku):
1. Z poziomu PowerShell instalujemy wymagane role i ficzery dla roli Mailbox i CAS:
Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Następnie musimy zainstalować paczki UCMA i Office 2012 Filter Pack (SP1):

 1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
 2. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
 3. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Ostatni krok przed uruchomieniem instalatora Ex2013 to usunięcie paczki Microsoft Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64), po zainstalowaniu UCMA. Control Panel > Programs and Features. Wybierz Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) – 11.0.50531 i kliknij Uninstall (Uninstall Microsoft Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64)).

Uruchamiamy instalator Exchange Server 2013 Preview 🙂 i modlimy się, żeby 14 kroków przeszło instalację. Następnie weryfikujemy instalację z PowerShell Get-ExchangeServer (http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb125254(v=exchg.150).aspx).